Začínáš s byznys plánem? Podívej se, na co bys při jeho psaní nikdy neměl zapomenout!

Úvodní strana podnikatelského plánu představuje ty nejzákladnější informace podnikatelského plánu. Obsahově neplní významnou funkci, proto je kladen důraz na formální provedení.

Jednotlivé části titulní strany:

 • Název projektu
 • Logo
 • Kontaktní údaje
 • Sídlo
 • Údaje o podnikateli

Executive summary

Executive summary, do češtiny překládané jako shrnutí, je, co se týká zaujetí externích čtenářů (investorů, partnerů), nejdůležitější složkou podnikatelského plánu. Často se taky považuje za zkrácený podnikatelský plán. Obsahuje stručný přehled o nejdůležitějších bodech podnikatelského záměru a je vstupním vchodem pro celý plán. Pokud shrnutí nezaujme, snižuje se pravděpodobnost, že čtenář bude dále pokračovat v četbě a zajímat se o myšlenku samotnou. Jako první část plánu musí shrnutí bezpochyby zanechat dojem a upoutat pozornost. Není potřeba plýtvat slovy, ale psát stručně, poutavě, tvořit příběh a tím vyvolat emoce.

Prostřednictvím shrnutí podnikatel postihuje nejdůležitější složky svého podnikání a zaměřuje se na tyto body:

 • Jméno a místo podnikání
 • Obchodní koncept
 • Prodávaný produkt/služba
 • Plněná potřeba na trhu
 • Konkurenční výhoda
 • Klíčové faktory úspěchu
 • Ziskovost
 • Momentální situace
 • Účel podnikatelského plánu
 • Potřeba investice

Jednotlivé body se dále rozvíjejí v dalších částech plánu. Executive summary se píše na závěr, až si podnikatel uspořádá své myšlenky, shrnuje jen to nejpodstatnější a nejzajímavější. Co do rozsahu, text by měl být maximálně na dvě strany.

Popis společnosti

Společnost se buď formuje a připravuje na svůj vznik nebo je již založená a funguje. V obou případech je možné blíže specifikovat a popsat základní informace jako například sektor podnikání a trh působnosti. Fungující společnost se zaměří na konkrétní údaje o sobě samé a o svém dosavadním působení tj. datum a místo vzniku, zakladatelé a dosavadní pokrok. Je- li projekt nerealizovaný, uvede se zamýšlená forma založení společnosti, horizont pro začátek podnikání, případně jiné podstatné informace spojené se založením.

Na základní otázku „Co chci dělat?“ odpovídá vize společnosti. Jde nejen o způsob a styl směřování, ale i komunikace s okolím o hodnotách, principech a kultuře celé společnosti. Vedle výše zmíněného se v této části podnikatelského plánu nachází i informace o partnerech a vznáší požadavky na potřebnou investici nebo jinou spolupráci s investory, respektive dalšími subjekty.

Popis společnosti se dá rozdělit do následujících 4 částí:

Základní informace o společnosti

 • Druh podnikání a odvětví
 • Právní subjektivita
 • Vlastnictví firmy/management
 • Založení podniku
 • Lokace
 • Majetek, zařízení a zázemí
 • Relevantní historie (významné milníky, úspěchy)

Vize

 • Poslání
 • Fáze, v níž se společnost nachází
 • Plán realizace startupové fáze
 • Budoucí rozvoj společnosti

Partneři

 • Vyjmenování strategických partnerů
 • Potenciální partneři
 • Přínos spolupráce

Investice

 • Nároky na investora
 • Forma spolupráce
 • Finanční/strategická pomoc
 • Výše investice versus podíl ve společnosti

Produkt/služba

Úspěšnost podnikání kriticky závisí na nabízené službě nebo produktu. Úspěšnost produktu/služby zase závisí na míře saturace potřeb trhu. Základní otázkou je, jaký problém je řešen a co to přinese zákazníkům, jak se splní jejich potřeba. Nemusí se vždy jednat o revoluční objev, ale stačí být efektivnější, inovativní ve smyslu kvalitnějšího provedení. Problém, který podnikání řeší je většinou problémem lidským, na jeho řešení se musí nazírat empaticky a zákaznickou optikou. Tento typ přemýšlení může generovat i nové nápady, mnoho úspěšných produktů vzniklo z původně vedlejších produktů a nahradilo ty hlavní. Dobré řešení poskytuje zákazníkům užitek, zvyšuje jejich kvalitu života a po této zkušenosti se mohou stát loajální ke společnosti. Obecně platí, že obyčejný nápad neobyčejně provedený je úspěšnější než neobyčejný nápad obyčejně provedený.

Tato část není jen o strohém popisu produktu/služby, ale právě i o popsání problému a jeho řešení (proč, jak, kdy, kde). I když půjde o popis technologického produktu, neměl by se používat žargon či příliš odborná terminologie. Tato skutečnost by mohla negativně působit zejména na potencionální investory, kteří nemají dostatečně hlubokou znalost konkrétního odvětví. Psát tedy jednoduše, a srozumitelně. Pro popsání produktů nebo jejich portfolia je možné pomoci si tabulkou (např. matice BCG, benchmarking a podobně), podrobnější materiál jako kresby nebo technické specifikace jsou vhodné do přílohy podnikatelského plánu.

Jednotlivé body, které by neměly být vynechány:

Popis služby/produktu

 • Vyjmenovat a popsat produkty/služby (hlavní rysy)
 • Vylepšení dosavadních služeb nebo zcela nový objev
 • Potřeba a problémy na trhu
 • Saturování potřeba a výhody pro zákazníka
 • Zpětná vazba od zákazníků
 • Zákazníkovo důvod pro koupi
 • Budoucí produkty (strategie do budoucna, stádium vývoje a vztah mezi vývojem a potřebou trhů)

Konkurenční srovnání

 • Obecné srovnání produktů s konkurencí
 • Silné a slabé stránky produktů
 • Specifické rysy (odlišení se od konkurence)
 • Unikátnost a konkurenční výhoda (cena, kvalita, služby)

Technologie (pouze u projektů v kontaktu s technologií)

 • Technologické produkty
 • Technologie zasahující produkt (výrobní procesy)
 • Technologie jako zdroj konkurenční výhody
 • Zabezpečení (patenty, licence, užitné vzory)

Analýza trhu

Trh je místem, kde se setkává nakupující s prodávajícím a společně vstupují do vzájemné interakce. Pro efektivní prodej produktů/služeb musí podnikatel poznat svůj trh. Analýzou trhu se prokazuje znalost prostředí, povahy podnikatelské činnosti a zařazení v rámci odvětví. Je důležité trh nejenom poznat, ale i pozorovat jeho hlavní směry a trendy a tyto informace projektovat do svých budoucích rozhodnutí. Trh dostává do interakce několik účastníků, v centru zájmu společností jsou hlavně zákazníci, další důležití hráči jsou konkurenti, dodavatelé, odběratelé a další.

Dobrý průzkum trhu zjistí, kde se nacházejí tržní příležitosti a jaký mají potenciál. Průzkum trhu je možné udělat mnoha způsoby a provádí se na samotném počátku podnikání, aby objevil reálný zájem zákazníků o produkt/službu. Zkoumat zájem je možné několika způsoby, doporučuje se např. seznámení zákazníků s prototypem nebo nabídka doposud nerealizované služby a následná reakce zákazníků (kolik jsou schopní za produkt/službu zaplatit a za jakých okolností). Strategie pro takovýto výzkum se jmenuje Bottom up (zdola nahoru) a její čísla jsou postavená na konkrétních možných výkonech společnosti, nevyjadřují odhady procentuálního podílu na celkovém trhu (Např. produkt osloví a následně zakoupí 1 ze 2 společností, každý týden se prezentuje 4 společnostem, týdně se uzavřou 2 smlouvy o prodeji daného produktu). Podstatou věci je nechat testovat lidi a naslouchat jejich touhám. Zákazník nakoupí u toho, kdo nejlépe zajistí jeho spokojenost. Ověření produktu zákazníkem je zlomovým bodem.

Analýze se podrobují zejména následné body:

Sektor

 • Charakter sektoru/odvětví (dynamika, trendy)
 • Analýza makrookolí (PEST analýza)
 • Velikost trhu (počet uživatelů, objem tržeb, budoucí vývoj)
 • Příležitosti na trhu (SWOT analýza)
 • Konkrétní segmenty pro zacílení
 • Bariéry vstupu na trh

Analýza dodavatelů

 • Infrastruktura
 • Chování dodavatelů
 • Dodavatelská síť
 • Diverzifikace dodavatelské sítě
 • Strategičtí dodavatelé

Analýza zákazníků

 • Popis potencionálního zákazníka/cílové skupiny (věk, oblast, pohlaví, vzdělání, odvětví, zájem)
 • Potřeby/problémy potencionálního zákazníka
 • Vzorce chování potencionálního zákazníka
 • Reálné touhy zákazníků (produkt, který chce zákazník, ne který je ideální podle výrobce)
 • Zákaznický důvod upřednostnění společnosti před konkurencí
 • Uživatel produktu (zákazník nakoupí, uživatel užívá)

Analýza konkurence

 • Srovnání s konkurencí (standard v sektoru)
 • Přímá/nepřímá konkurence
 • Potencionální konkurence
 • Hrozby od konkurence
 • Nejsilnější hráči v odvětví (pozice společnosti proti nim)
 • Positioning společnosti
 • Faktory úspěchu
 • Konkurenční výhoda (udržitelnost, unikátnost, doba opsání výhody konkurencí)

Strategie a implementace

Po určení vlastností produktů/služeb a důkladné analýze trhu může následovat vymýšlení strategií a jejich zavádění. Tvorba strategie vychází z vize společnosti a opírá se o provedené výzkumy a zjištěné informace. Strategie popisuje sled kroků společnosti k dosažení vytyčených cílů. Kroky na sebe musí navazovat a první z nich popisuje nejbezprostřednější budoucnost. Popisuje-li strategie budoucnost, musí respektovat trendy a tendence, nejen přítomné tržní informace. Implementační řízení by mělo být jasně ohraničené přesnými termíny a přidanou hodnotu, zodpovědnost za řízení vždy nesou konkrétní osoby. Jako názorná ukázka vhodně slouží tabulky či grafy.

Propagace/marketing

Marketingová strategie nevychází jen z kreativního přístupu, ale zejména z informací opřených o marketingový výzkum. Čím užší zákaznický segment, tím lepší možnost komunikace. Strategie odpovídá segmentu. Základní otázkou je, co chce podnik marketingovou strategií dosáhnout, po zodpovězení otázky se může tvořit marketingový mix. Styl komunikace respektuje potencionálního zákazníka, jeho potřeby a oblíbená média. Marketing také pomáhá s budováním značky, takzvaného brandu. Brand symbolizuje pro zákazníky určité hodnoty a vyvolává emoce, určuje jak je společnost vnímána.

Části marketingové strategie:

 • Cenová strategie
  • Metody pro určování ceny
  • Velikost marží
  • Srovnání cen s konkurencí
  • Důležitost ceny na poli konkurence
 • Komunikační politika/propagace
  • Sdělení pro zákazníky
  • Povědomí o značce (Brand awareness)
  • Získávání nových zákazníků
  • Udržování si stávajících zákazníků
  • Popsání reklamní kampaně (časová a logická návaznost jednotlivých kroků, vizualizace reklamních materiálů)
  • Masová vs. diferencovaná komunikace
  • Formu marketingu (reklama, PR, moderní trendy)
  • Komunikační kanály (mass media, sociální sítě, word of mouth)
  • Vymezení lokace (Česká republika, kraj, zahraničí)
  • Efektivita oslovení cílové skupiny (GRP – zásah kampaně)
 • Realizace marketingu
  • Zodpovědnost za marketing
  • Termíny implementací
  • Marketingový rozpočet
  • Náklady na marketing

Prodejní strategie

Posledním krokem je určení prodejní strategie. Prodejní strategie se dělí na dvě základní části, předpověď prodeje a prodej samotný. K efektivitě prodeje přispívají vhodná distribuce, to znamená prodejní kanály přemisťující výrobek k od výrobce k zákazníkovi.

Důležité okruhy prodejní strategie:

 • Úskalí prodeje
 • Distribuční kanály
 • Přímý vs. nepřímý prodej
 • Osvědčený (existující) prodej
 • Historické výsledky
 • Prémiových služby/slevy

Tým

Investorský axiom je: Lidé, lidé, lidé. Nejúspěšnější firmy jsou vybudované na nejlepších lidech a tým je klíčovým faktorem rozhodujícím o přežití firmy. Investoři v první řadě investují právě do lidí. Zajímavější je investice do kompaktního skvělého týmu s průměrným nápadem, než do skvělé myšlenky s průměrným týmem.

Cílem tohoto oddílu je udat informace o všech lidech v podniku, včetně jejich kompetencí, zodpovědností a pravomocí. Nejdetailnějšího popisu se dočkává manažerský tým, respektive osoby vedoucí projekt. Investoři chtějí vědět, proč tým uspěje v realizaci svého záměru. Přesvědčit je lze jen prokázáním kvalit týmu, jeho zkušeností nebo znalostí. Schopný tým představuje konkurenční výhodu, udržitelnou výhodu.

Startupy nemají příliš velké zdroje, ale potenciál. Pro jeho naplnění je potřeba schopného týmu. Nejlepší motivace a často jediná možná, je motivace formou podílu, partnerství na společnosti. Partnerská forma pomůže k většímu zapálení týmu a k větší loajálností. Obecně jde o popis taktiky k upoutání a udržení nejlepších lidí pro podnik.

Body vztahující se k popisu týmu:

 • Organizační struktura společnosti (funkce a rozdělení)
 • Management společnosti/projektu (filosofie, zázemí, zkušenosti, kompetence)
 • Klíčoví členové (úspěchy, know-how, talent)
 • Přidaná hodnota týmu
 • Vyčíslení pracovníků (vymezení pravomocí, kompetence, popis práce)
 • Náklady na tým
 • Nedostatky v obsazení pozic
 • Personální plán
 • Mentorování, vzdělávání
 • Pokrytí klíčových oblasti
 • Transformace týmu na fungující společnost
 • Vnímání strategie a vize týmem

Finanční analýza

Řeč čísel je řečí finanční analýzy. Všechny informace z podnikatelského plánu jsou zde transformovány do finančních výstupů, ukazatelů a koeficientů. Analyzovat finance je náročná činnost, která často není mezi začínajícími podnikateli příliš oblíbená. Zároveň se ale těší velkému zájmu investorů či bank. Neprůstřelná a propracovaná finanční analýza a zejména fungující cash flow velmi zapůsobí na investora. Finanční řízení musí obsahovat každý podnikatelský plán, i když se jedná pouze o projekt, který ještě není realizován.

Finanční plán představuje zdroje financování podniku, jejich alokaci a následnou ziskovost. Finanční ukazatele se dají vyčíslit vždy. I když podnik prozatím nemá žádné finanční údaje, může po analýze trhu vytvořit předpoklady, ze kterých se vychází během výpočtu finančních ukazatelů. Tyto předpoklady musí být dobře popsané a obhajitelné.

K přehlednosti finančního řízení přispívají jednoduché tabulky a grafy. Finanční předpověď podniku se uvádí až v horizontu pěti let, s tím, že první rok je popsán nejdetailněji.

Finanční analýza se zaměřuje na tyto body:

 • Vložený kapitál
 • Startupové náklady
 • Náklady na produkt/službu
 • Ostatní náklady
 • Strategie získávání zdrojů – silné vs. slabé stránky
 • Příjmy z podnikání – marže, affiliate
 • Předpoklady pro finanční výkazy a ukazatele
 • Odhadovaný výkaz zisku a ztrát
 • Odhadovaný výkaz cashflow
 • Odhadovaná rozvaha
 • Finanční ukazatele – analýza bodu zvratu, ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a další

Přílohy

Pod pojmem přílohy jsou myšleny všechny dokumenty nezařazené do předchozích sekcí a vztahující se k podnikatelské činnosti. Jsou to dokumenty, které podporují, rozšiřují či ověřují údaje obsažené v podnikatelském plánu. Řadíme mezi ně materiály jako studie, finanční výkazy, výrobní postupy, technologické údaje o výrobcích, životopisy zaměstnanců, výbava podniku, smlouvy, reklamní letáky, brožury, directmail, katalogy a další.