Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webových stránek soutěže Vodafone Nápad roku 2024

Článek 1 – Obecná ustanovení

 • 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webových stránek soutěže Vodafone Nápad roku 2024 (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.napadroku.cz (dále též jen „web“).
 • 1.2. Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu nabízených je společnost Podpora rozvoje podnikání s.r.o., IČ: 284 11 986, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139638 (dále též jen „provozovatel“), která je zároveň organizátorem soutěže Vodafone Nápad roku 2024 (dále též jen „soutěž“) a přijímá přihlášky a podnikatelských záměrů zájemců o účast v soutěži, a to v elektronické podobě prostřednictvím webu.
 • 1.3. Prohlížením, jiným užitím webu či případným využitím služeb na tomto webu nabízených souhlasíte s VOP provozovatele. VOP dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webu a další související právní vztahy.
 • 1.4. Pro využití služeb poskytovaných provozovatelem na webu je nutno, aby se takový uživatel nejprve na webu zaregistroval, přečetl si tyto VOP a označením příslušného pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami pro používání služeb webu“ potvrdil jejich přečtení a souhlas s jejich obsahem.
 • 1.5. Ustanovení těchto VOP jsou rovněž nedílnou součástí případných smluv uzavíraných mezi provozovatelem/vyhlašovatelem soutěže Vodafone Nápad roku 2024 a uživateli webu. Pro uzavření takových smluv mezi provozovatelem/vyhlašovatelem soutěže Vodafone Nápad roku 2024 a uživateli webu se musí uživatel webu nejprve zaregistrovat na webu.
 • 1.6. Ustanovení těchto VOP jsou závazná i pro další osoby prohlížející si či jinak užívající web, jež neprovedou registraci podle předchozích ustanovení VOP, zejména, nikoli však pouze organizátor, investor, partner soutěže a případně další osoby využívající služeb webu dle odst. 1.3. těchto VOP.
 • 1.7. Prostřednictvím webu provozovatel poskytuje uživatelům služby, jež umožňují zájemcům o účast v soutěži Vodafone Nápad roku 2024 vyplnit přihlášku do této soutěže a podat ji spolu se svým podnikatelským záměrem elektronicky prostřednictvím webu. Uživatelem podle těchto VOP se rozumí jak (potenciální) účastník soutěže (soutěžící) a případně další osoby využívající služeb webu dle odst. 1.3. těchto VOP.
 • 1.8. Uživatelem služeb webu může být fyzická či právnická osoba. Fyzická osoba musí být v případě uzavírání jakékoliv smlouvy s provozovatelem/vyhlašovatelem soutěže Vodafone Nápad roku 2024 plně způsobilá k právním úkonům (v souladu s příslušnou právní úpravou v dané zemi), případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.
 • 1.9. Tyto VOP mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webu. V případě, že uživatel s novým zněním VOP nesouhlasí, je oprávněn zrušit svou registraci na webu. Uživatel je povinen se před každým využíváním služeb webu seznámit s aktuálním zněním VOP.
 • 1.10. Pro účely registrace, jakož i případného uzavření smlouvy, je každý uživatel webu povinen při registraci či při uzavírání smlouvy uvést přesné, správné a pravdivé údaje o své osobě. Uživatel je povinen, pokud došlo ke změně registračních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb webu, pro které je registrace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů, a to včetně předpisů trestních.
 • 1.11. Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

Článek 2 – Autorská práva

 • 2.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu. Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro sběr či jiné využívání obsahu tohoto webu.
 • 2.2. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním jakýchkoliv jeho příspěvků (textových, vizuálních, audiovizuálních či jiných) autorskoprávní povahy na webu uděluje provozovateli bezúplatnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k využívání takových příspěvků, a to pro účely propagace či zajištění soutěže.
 • 2.3. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístněné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.
 • 2.4. Uživatel webu, který dle článku 1 odst. 1.7. VOP vyplnil přihlášku do soutěže a podal ji spolu se svým podnikatelským záměrem elektronicky prostřednictvím webu, tímto prohlašuje, že je držitelem autorských práv, a to práv osobnostních i majetkových, k předkládanému podnikatelskému záměru. Pokud by výše uvedené prohlášení uživatele nebylo správné, úplné a pravdivé, nese uživatel plnou odpovědnost vůči skutečným autorům předkládaného podnikatelského záměru či jiným oprávněným nositelům autorských práv. Pokud dojde v souvislosti s předložením podnikatelského záměru k jakémukoli neoprávněnému zásahu do práv autora/autorů předloženého podnikatelského záměru, veškerou odpovědnost za takovéto porušení dle platných právních předpisů, zejména, nikoli však pouze ve smyslu § 40 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, nese uživatel. Pokud by se v této souvislosti autor/autoři předloženého podnikatelského záměru, jejich právní nástupci, či jiné oprávněné osoby, obrátili se svými nároky na provozovatele/ vyhlašovatele soutěže Vodafone Nápad roku 2024, uživatel bere na vědomí, že uhradí veškeré případné finanční nároky, uplatněné vůči provozovateli/ vyhlašovateli soutěže Vodafone Nápad roku 2024. Pokud by v této souvislosti vznikly provozovateli/ vyhlašovateli soutěže Vodafone Nápad roku 2024 i další související náklady, zejména, nikoli však pouze náklady na právní zastoupení, zavazuje uživatel k jejich náhradě.

Článek 3 – Uživatelský účet

 • 3.1. Pro získání uživatelského účtu se musí potenciální uživatel webu zaregistrovat na webu provozovatele. Při registraci uživatel uvede nejméně své jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Na uživatelem při registraci uvedenou e-mailovou adresu bude následně provozovatelem odeslán e-mail s potvrzovacím odkazem. Po potvrzení registrace prostřednictvím potvrzovacího odkazu bude uživateli zřízen a zpřístupněn uživatelský účet.
 • 3.2. Provozovatel uživateli v souladu s postupem dle čl. 3.1. těchto VOP zřídí a zpřístupní uživatelský účet a přiřadí k němu uživatelem zvolené přihlašovací jméno a heslo. Uživatel je povinen uživatelské jméno a heslo chránit a nezpřístupňovat jej třetím osobám. Pokud by došlo k neoprávněnému zpřístupnění uživatelského jména a hesla jakékoliv třetí osobě, je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli. Po nahlášení výše uvedené skutečnosti provozovatel uživatelský účet zablokuje. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou třetí osobou, která použila přihlašovací jméno a heslo uživatele, do doby než dojde k blokaci uživatelského účtu.
 • 3.3. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a provozovatel má právo na dobu nezbytné údržby systému odepřít dočasně uživateli přístup do jeho uživatelského účtu.
 • 3.4. Provozovatel je oprávněn, pokud má důvodné podezření, že uživatel porušil, nebo hodlá porušit autorská práva provozovatele či jiných osob, práva duševního vlastnictví provozovatele či jiných osob, či případně ustanovení těchto VOP, pozastavit uživateli přístup k jeho uživatelskému účtu, případně zcela jeho uživatelský účet zrušit a zamezit mu v užívání služeb webu.
 • 3.5. Provozovatel není povinen poskytovat služby webu uživatelům, kteří porušili podmínky VOP, případně byl jejich účet provozovatelem zrušen.
 • 3.6. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či nesprávných údajů uvedených jednotlivými uživateli.

Článek 4 – Technické podmínky

 • 4.1. Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání služeb webu uživatelem, pokud uživatel nemá softwarové či hardwarové vybavení potřebné k využívání webu.
 • 4.2. Provozovatel zabezpečuje svůj web proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC.
 • 4.3. Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných uživatelů webu. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu. Uživatel se nesmí pokoušet přihlásit se na uživatelský účet třetí osoby, ani se pokoušet prolomit zabezpečení uživatelských účtů. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu za účelem jeho přetížení, zaplavení, či odepření funkčnosti.
 • 4.4. Porušení webu, narušení jeho obsahu bezpečnosti, či funkčnosti nebo pokusy o tyto neoprávněné zásahy budou považovány za porušení právních předpisů a řešeny příslušnou cestou, s tím, že provozovatel je oprávněn takovémuto uživateli zrušit uživatelský účet a zamezit technicky v dalším využívání webu.
 • 4.5. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem.
 • 4.6. Provozovatel je oprávněn monitorovat komentáře, příspěvky či celé diskuze za účelem shora uvedeného v odst. 4.5. VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto komentáře, příspěvky či celé diskuze smazat.
 • 4.7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na stránky třetích stran, jakož i za jakoukoliv ochranu uživatelů v případech, kdy prostřednictvím takového odkazu přejdou na web třetí strany. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si uživatel měl nejprve prostudovat všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí strany.

Článek 5 – Ochrana osobních údajů

 • 5.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb webu. Uživatel registrací dává provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pak v rozsahu zpracování jeho jména, příjmení a e-mailu, a to na dobu trvání registrace uživatele u provozovatele a po dobu nezbytně nutnou po skončení registrace. Provozovatel dále zpracovává osobní údaje získané jinými způsoby, např. svými vlastními formuláři, e-mailem, nebo telefonicky přímo od subjektů údajů, které subjekty údajů (uživatelé a další osoby, např. porotci soutěže), provozovateli poskytli nebo v budoucnu poskytnou v souvislosti se službami provozovatele nebo účastí v soutěži či její porotě. Souhlas se vztahuje zejména na zpracování pro účely marketingu a předávání, resp. příjem osobních údajů od dalšího správce. V ostatních případech je zpracování prováděno na jiných právních základech, zejména za účelem plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu provozovatele.
 • 5.2. Správcem osobních údajů je provozovatel, který odpovídá za zpracování osobních údajů pro své účely, jak je uvedeno v těchto VOP. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
 • 5.3. Dalším správcem osobních údajů je společnost aby WEB Project, s.r.o., IČ: 28596935, se sídlem Želatovská 2767/37, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44123 (dále jako „další správce“), která poskytuje online služby s využitím přihláškového formuláře aplikace Leadspicker, a to prostřednictvím webových stránek leadspicker.com a aplicationform.io. Další správce předává osobní údaje získané prostřednictvím svých formulářů a aplikací provozovateli a odpovídá za zpracování těchto údajů pro své vlastní účely, jak je uvedeno v Informaci o ochraně osobních údajů a v Obchodních podmínkách poskytování online služeb dalšího správce, jak jsou zveřejněny i na webu provozovatele.
 • 5.3. Uživatel je povinen jakoukoliv změnu v osobních údajích provést v uživatelském účtu a dbát na to, aby osobní údaje uvedené v uživatelském účtu byly aktuální a správné. Uživatel je povinen uvádět údaje správně, pravdivě a úplně.
 • 5.4. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem správy uživatelského účtu a jsou zpracovávány pouze údaje, které uživatel poskytl. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a provozovatel je oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.
 • 5.5. Uživatel dále poskytuje provozovateli souhlas k užití osobních údajů za účelem zasílání newsletteru s aktuálními informacemi o soutěži, případně za účelem zasílání dalších souvisejících informací k soutěži, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a kontaktní adresa. Tento souhlas se uděluje na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu či vznesení námitek, s tím, že souhlas může být opakovaně obnoven. Uživatel souhlasí se zasíláním výše uvedeného na elektronickou a kontaktní adresu uživatele. c
 • 5.6. Osobní údaje uživatelů a dalších subjektů údajů budou zpracovávány za účelem poskytnutí služeb provozovatelem a následného plnění již uzavřených smluv na základě těchto VOP, dále za účelem vytváření databází uživatelů a dalších subjektů údajů, a následného nabízení služeb uživatelům (včetně šíření obchodních sdělení provozovatele a jeho obchodních partnerů ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů). Podrobnosti k jednotlivým účelům zpracování jsou následující:
 • a. Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatelů a potenciálních uživatelů za účelem plnění smlouvy uzavřené s uživatelem a nezbytných operací potřebných k uzavření této smlouvy (plnění smlouvy). V této souvislosti vyžaduje při uzavření smlouvy (registraci) od (potenciálních) uživatelů údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí služeb (splnění smlouvy) a jejich neposkytnutí má za následek, že provozovatel nemůže poskytnout služby a nedojde k uzavření smlouvy. Provozovatel uchovává osobní údaje pro tento účel během trvání smluvního vztahu s uživatelem a do konce promlčecí doby případných nároků z něj vyplývajících.
 • b. Provozovatel zpracovává osobní údaje také za účelem přímého marketingu svých služeb, tj. zasílání nabídek a informací uživatelům a případně potenciálním uživatelům.
 • c. Uživatel resp. jiný subjekt údajů má právo vznést námitky proti zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě uplatnění námitky provozovatel ukončí další zasílání nabídek a informací (podle obsahu námitky). Provozovatel je v takovém případě oprávněn v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní údaje uživatele, aby splnil zákonnou povinnost nezasílat uživateli marketingová sdělení.
 • d. Provozovatel poskytuje osobní údaje uživatelů a potenciálních uživatelů, případně dalších osob (např. kontaktní osoby smluvních partnerů nebo porotci soutěže) společnostem ve skupině provozovatele na základě na základě oprávněného zájmu. Skupina podniků zpracovává tyto údaje po dobu nezbytnou k dosažení jednotlivých účelů zpracování za stejných podmínek jako provozovatel .
 • e. Fotografie uživatelů a porotců z vyhlášení výsledků soutěže mohou být zveřejněny odpovídajícím způsobem ve sdělovacích prostředcích, na internetu (zejména na webu) a v propagačních materiálech provozovatele.
 • f. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souvislosti s vymáháním pohledávek a obrany proti nárokům třetích osob na základě oprávněného zájmu k prokazování, uplatňování a hájení právních nároků. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, a to po dobu nezbytnou k vymožení pohledávky a během zákonných promlčecích / prekluzivních lhůt.
 • g. Provozovatel zpracovává osobní údaje také tam, kde je to nezbytné ke splnění jeho zákonných povinností, zejména v oblasti účetních a daňových předpisů, na základě plnění zákonné povinnosti (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, daňový řád, občanský zákoník atd.). Údaje se uchovávají po dobu stanovenou jednotlivými zákony.
 • 5.7. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu uvedeném v odstavci 5.1. a 5.6 písm. a), f) a g) tohoto článku VOP je nezbytné pro využívání služeb webu, zejména, nikoli však pouze pro podání přihlášky do soutěže a zaslání podnikatelského záměru dle článku 1 odst. 1.7. VOP. Uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to písemně na e-mailovou adresu provozovatele: info@napadroku.cz. Uživatel bere na vědomí, že pokud na základě odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude dále možné vést uživatelský účet, provozovatel jej zruší.
 • 5.8. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Uživatel má dále právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Uživatel se může se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit provozovatele (viz kontaktní údaje uvedené výše). Kromě toho se uživatel může s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Výše uvedená práva mají i všechny ostatní subjekty údajů, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává.
 • 5.9. Provozovatel je oprávněn osobní údaje předat zpracovatelům osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s provozovatelem, jakož i jiným správcům osobních údajů za účelem nabídek uživatelům a dalším osobám. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud pro to existuje právní základ, například porotcům soutěže, poskytovateli poštovních služeb nebo kurýrní společnosti v souvislosti s doručením zásilek, společnosti poskytující služby elektronických komunikací v souvislosti s elektronickou komunikací, bankám v souvislosti s platebními operacemi, státním orgánům v rámci výkonu jejich působnosti, daňovým, právním a jiným poradcům provozovatele, soudu a exekutorovi v souvislosti s vymáháním pohledávek apod.

Článek 6 – Závěrečná ustanovení

 • 6.1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem.
 • 6.2. Vzhledem ke globální povaze internetu, na kterém je provozován web, je každý uživatel povinen dodržovat při užívání webu, vedle těchto VOP, všechny lokální právní normy země, ve které se právě nachází.
 • 6.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.
 • 6.4. Provozovatel dbá na zachovávání autorských či jiných práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv či jiných práv, může provozovateli své oznámení o tomto podezření na jeho e-mailovou adresu.
 • 6.5. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu webu. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo některé jeho aplikace.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.4.2012