Pravidla a podmínky hlasování – Nápad roku

Pravidla a podmínky hlasování

Provozovatel a organizátor hlasování

Společnost Podpora rozvoje podnikání s.r.o., IČ: 284 11 986, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139638 (dále též jen „provozovatel“ nebo též jen „organizátor“), je zároveň organizátorem soutěže Vodafone Nápad roku 2017. Cílem hlasování je zvolit nejzajímavější projekt soutěže Vodafone Nápad roku 2017 z pohledu široké veřejnosti. Organizátor je zároveň správcem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“).

Anketa o nejlepší projekt dle hlasování veřejnosti

Hlasovat v anketě o nejlepší projekt zvolený veřejností v rámci soutěže Vodafone Nápad roku 2017 mohou všichni občané starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, kteří se řádně zaregistrují způsobem dále uvedeným v těchto pravidlech, udělí organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále též jen „hlasující“), a to v období od 8. června od 18:00 do 15. července 2017 do 20:00 hod. Výsledky hlasování budou zveřejněny 18. července 2017 na webových stránkách soutěže www.napadroku.cz. Z hlasování jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či ke společnostem podílejícím se na zajištění tohoto hlasování a jejich rodinní příslušníci (příbuzní) v řadě přímé, manžel/manželka, sourozenec.

Hlasování bude probíhat prostřednictvím webových stránek www.napadroku.cz. Pro udělení hlasu vybranému projektu není nutná registrace hlasujícího uživatele formou zadání e-mailové adresy. Registrace formou uvedení e-mailové adresy je nutná v případě, že hlasující chce být zařazen o slosování o hodnotné ceny.

1. Hlas vzniká odevzdáním elektronického hlasu jednomu z TOP 13 projektů na stránce https://www.napadroku.cz/soutez/anketa/. Veškeré hlasy musí být zasílány prostřednictvím webových stránek https://www.napadroku.cz

2. Projekty zařazené v anketě byly vybrány odbornou porotou soutěže jako TOP 13 finálových projektů.

3. Každý hlasující může do hlasování zaslat libovolný počet hlasů. Vstupem do hlasování se všichni hlasující účastníci zavazují dodržovat jeho pravidla.

4. Po ukončení hlasování dojde k sečtení hlasů a vyhlášení vítěze ankety o nejlepší projekt z TOP 13 finálových projektů dle hlasování veřejnosti. Výsledky hlasování budou zveřejněny 18. července 2017 na webových stránkách soutěže www.napadroku.cz.

5. Po ukončení hlasování dojde k výběru výherců z řad hlasujících. Deset vybraných hlasujících obdrží věcné ceny uvedené v úvodní části těchto pravidel. K výběru vítězných hlasujících dojde na základě následujícího kritéria. Výherci budou vybráni z hlasujících dle následujícího vzorce – výhercem se stane hlasující s pořadovým číslem N/2; N/3; N/4; (Smartphone); N/5; N/6; N/7; N/8; N/9; N/10; N/11; (Předplatné Týdeníku Ekonom) (zaokrouhleno dolů na celé číslo), kdy N je počet všech přijatých platných hlasů. Pořadové číslo odpovídá pořadí, v jakém byl hlas přijat a zpracován počítačovým systémem pro vyhodnocování hlasování v anketě hlasujících soutěže Vodafone Nápad roku 2017. Vítěz ankety rovněž obdrží věcné ceny. Výherci z řad hlasujících budou nejpozději od 10. července 2017 zveřejněni na webových stránkách www.napadroku.cz a musejí se o cenu přihlásit do 30 dnů ode dne uveřejnění na těchto webových stránkách soutěže. Výherce bude o výhře zároveň informován organizátorem na emailové adrese uvedené v registračním formuláři. Výhry budou předány výhercům nejpozději do 14 dní od skončení hlasování zaslaným voucherem s příslušným kódem pro aktivaci výhry. Přehled cen je uveden na https://www.napadroku.cz/soutez/soutezni-kategorie-ceny-a-odmeny/. Nevyzvednou-li si výherci svou výhru do 30 dnů od skončení hlasování, ztrácí výherci bez dalšího nárok na jejich předání a výhry propadají ve prospěch organizátora. Jeden výherce může na základě výše uvedených kritérií získat i více výher.

6. Z hlasování jsou vyloučeni všichni hlasující, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech hlasujících, u nichž je dáno důvodné podezření, že při hlasování uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu pravidlům hlasování, má organizátor dále právo učinit opatření a zvýhodněný projekt z ankety případně vyřadit. Za nekalé ovlivnění výsledků se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např. softwaroví roboti apod.).

7. Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků hlasování. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla či podmínky soutěže jednostranně měnit. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, odložit, ukončit z technických, obchodních nebo jakýchkoli jiných důvodů. Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že je v důsledku přetížení sítě internetového propojení či z jakéhokoli jiného důvodu, hlasujícím znemožněno odesílání hlasů před koncem doby trvání hlasování dle těchto pravidel. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. Organizátor si dále vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit hlasování či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků hlasování. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu hlasování. Oficiální pravidla soutěže a jejich změny budou uveřejněny na webových stránkách soutěže www.napadroku.cz.

8. Hlasující se hlasování účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo věcné výhry peněžité plnění.

9. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

10. Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy nebo jejího nesprávného uvedení při registraci do hlasování.

11. V případě výhry se výherce zavazuje řádně zaplatit všechny daně a poplatky z tohoto plynoucí, stanoví-li tak platné právní předpisy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Hlasující dává organizátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu s hlasujícím v průběhu hlasování a rovněž pro účely zasílání informací o průběhu tohoto hlasování.

Hlasující dává organizátorovi jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění a zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v hlasování nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování, předání výhry a pro další související účely, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení na webových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti s tímto hlasování, zejména za účelem vyhlášení výherců. Hlasující zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje hlasujícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Hlasující si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor nebo třetí osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku hlasujícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je hlasující vyloučen z další účasti v hlasování včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.